Hide
Раскрыть

Tamara Morshchakova

Doctrine Background of Implementing International Standards of Rights and Freedoms by Means of Constitutional Justice

2008. No. 1. P. 3–17 [issue contents]
Citation: Morshchakova T G (2008) Doktrinal'nye osnovy implementatsii mezhdunarodnykh standartov prav i svobod sredstvami konstitutsionnogo pravosudiya [] Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, 1, pp. 3-17 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss