Hide
Раскрыть

Ninel Krylova

Universally Recognized Principle of Legislative Tax Establishing and The Constitutional Justice

2008. No. 1. P. 40–51 [issue contents]
Citation: Krylova Ninel Sergeevna (2008) Obshchepriznannyy printsip zakonodatel'nogo ustanovleniya nalogov i konstitutsionnoe pravosudie [Universally Recognized Principle of Legislative Tax Establishing and The Constitutional Justice ] Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, 1, pp. 40-51 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss